Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling vanaf 2020

Het kabinet heeft onlangs besloten om vanaf 2020 de werkkostenregeling te verruimen. Momenteel mag een werkgever tot 1,2% van de totale fiscale loonsom onbelast aan zijn werknemers verstrekken of vergoeden. Dit betreft de vrije ruimte. Overige onbelaste, vrijgestelde vergoedingen, zoals reiskosten, een telefoon of opleidingskosten, kunnen daarbovenop verstrekt worden. Vanaf 2020 wordt het percentage van […]

Nieuwe maatregel rekening-courantschulden

Ongewenst buitensporige schulden bij eigen BV Het kabinet vindt buitensporige schulden bij de eigen BV niet wenselijk. Het kan van belastinguitstel naar belastingafstel leiden. Tijdens Prinsjesdag 2018 zijn nieuwe regels aangekondigd omtrent de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Door oplettendheid van de Belastingdienst kan dit momenteel al aangepakt worden, maar doordat de […]

Uitstel Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Onlangs is bekendgemaakt dat de zogenaamde ‘nieuwe ZZP-wet’ een jaar is uitgesteld naar januari 2021. Hieronder een update. Via de webmodule, waarvoor het streven is dat deze eind 2019 gereed is, wordt een opdrachtgeversverklaring verkregen. Een opdrachtgeversverklaring wordt afgegeven als er geen sprake is van dienstbetrekking. In een toelichting van het Handboek Loonheffingen van de […]

Slim omgaan met uw spaargeld

Als uw box 3-vermogen aanzienlijk is en voor een groot gedeelte uit spaargeld bestaat dan kunt u vóór de jaarwisseling nog actie ondernemen wat fiscaal voordelig kan zijn. Belasting in box 3 De belasting die door de fiscus geheven wordt over het vermogen in box-3 is gebaseerd op het fictieve rendement dat ontvangen wordt. Door […]

Eindejaarstips 2018

Aan het eind van het jaar is het van belang om uw onderneming goed voor te bereiden op het nieuwe jaar. In het belastingplan 2019 kon u al vinden wat er voor u gaat veranderen komend jaar. Door middel van de eindejaarstips kunt u in 2018 nog de juiste keuzes maken voordat het nieuwe jaar begint. […]

Optimaal gebruik van vrijstellingen door opstellen testament

Bij het overlijden van een aandeelhouder kan de nalatenschap op verschillende manieren verdeeld worden over de erfgenamen. De verdeling hiervan kan grote gevolgen hebben op het belastingbedrag dat betaald moet worden door de erfgenamen. De wetgever heeft echter een aantal vrijstellingen opgenomen voor bedrijfsopvolging wat een uitkomst kan zijn maar deze vrijstellingen worden niet automatisch […]

Dividend uitkeren in 2018 of niet?

Verlaging vennootschapsbelasting, verhoging box 2 belasting Vanaf 2019 gaat de vennootschapsbelasting omlaag. De directeur-grootaandeelhouder betaald in box 2 echter meer belasting, ook over al gerealiseerde winst. Is het hierdoor verstandig nu dividend uit te keren of toch niet? In het regeerakkoord zijn een aantal fiscale maatregelen getroffen, waaronder het stapsgewijs verlagen van het tarief van […]