Wettelijk bent u verplicht om bescheiden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren. Dat betreft dan met name de primaire administratie, zoals het grootboek en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraad en loonadministratie.
Hier zijn echter uitzonderingen op. Soms, met name bij onroerendgoedtransacties, is het zaak die bescheiden minimaal negen jaar te bewaren, in verband met de eventuele fiscale herzieningsperiode voor de btw. De onderstaande tabel geeft een overzicht met bewaartermijnen.

Documenten

 

Bewaar-termijn

 

Bewaren vanaf

 

Algemene administratie

 

7 jaar

 

Vanaf 1 januari na start administratie boekjaar

 

Facturen

 

7 jaar

 

Na opstellen c.q. ontvangst factuur

 

Gegevens loonadministratie (fiscaal belang)

 

5 jaar

 

Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd

 

Gegevens personeelsdossier (géén fiscaal belang) getuigschriften, correspondentie, ontwikkelingsplan, etc.

 

2 jaar

 

Twee jaar na uitdiensttreding

 

Jaarrekening en accountantsverklaring

 

7 jaar

 

Vanaf datum goedkeuring jaarrekening

 

Administratie van een ontbonden rechtspersoon, inclusief bescheiden en gegevensdrager

 

7 jaar

 

Na ontbinding rechtspersoon

 

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed

 

9 jaar

 

Volgend op het jaar van ingebruikname

 

Dividendnota’s

 

5 jaar

 

Na opstellen

 

Subsidieadministratie

 

7 jaar

 

Vanaf datum opstellen

 

Werknemers die aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld; arbeidsgezondheidskundig onderzoek en lijsten van werknemers die zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en asbest 40 jaar

 

Vanaf beëindiging van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen