Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog tot € 700.000 onbelast lenen van uw eigen BV(‘s). Het meerdere wordt belast met 26,9% (tarief 2022) inkomstenbelasting. Wat kunt u doen om deze belastingheffing te voorkomen?

Lenen van uw BV is fiscaal gezien de voordeligste manier om geld uit uw onderneming te halen. Keert u namelijk een deel van de winst uit als dividend, dan is deze uitkering met 26,9% belast in box 2. Als u dit uit zou keren in de vorm van een salarisverhoging, is deze uitkering bij u progressief belast in box 1. Bij een lening bent u echter niet meteen belasting verschuldigd.

Als er echter sprake is van excessieve leningen, vindt het kabinet dat het niet meer om een lening gaat, maar om een uitdeling aan de aanmerkelijkbelanghouder. Hierbij hebben zij de grens nu gesteld op een bedrag van € 700.000. Het meerdere wordt dan automatisch belast met 26,9% inkomstenbelasting.
Leningen bij uw BV ter financiering van uw eigen woning tellen niet mee bij dit bedrag!

Deze regeling gaat niet alleen gelden voor u als aanmerkelijkbelanghouder, maar ook voor uw partner. De schulden van u en uw partner worden daarom samengeteld. Het maakt hierbij niet uit wie van u deze schulden zijn aangegaan.
Ook leningen vanuit de BV aan uw (klein)kinderen en uw (groot)ouders vallen onder deze regeling. Voor ieder van deze verbonden personen wordt (tezamen met de partner) apart beoordeeld of de schuld meer bedraagt dan € 700.000. Het meerdere wordt bij u als aanmerkelijkbelanghouder belast.

De invoeringsdatum van deze regeling is vooralsnog 1 januari 2023. Dit betekent dat de Belastingdienst voor het eerst op 31 december 2023 gaat toetsen of uw schuld excessief is. U heeft dan ook tot deze datum de tijd om de bovenmatige schulden zo veel mogelijk af te lossen.


Aflossen:
Als u privé voldoende liquide middelen heeft, kunt u daarmee (het bovenmatige deel van) de lening bij de BV aflossen.

(Onbelast) terugbetalen van kapitaal:
Heeft u een aanzienlijk aandelenkapitaal gestort in uw BV, dan kunt u dit kapitaal onbelast terugbetalen voor zover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van uw aandelen. Uw schuld kan vervolgens verminderd worden met deze terugbetaling.
Deze terugbetaling moet altijd via de notaris plaatsvinden.

Dividend uitkeren:
Een andere mogelijkheid is om dividend aan uzelf uit te keren. Deze dividenduitkering kan dan verrekend worden met de schuld die u heeft aan uw BV.
Over deze dividenduitkering bent u wel 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd.

Vastgoed verkopen:
Als u privé vastgoed heeft, kunt u overwegen om het vastgoed te verkopen aan de BV (of aan een derde) en met de verkoopopbrengst de lening af te lossen.
Bij een overdracht aan de BV is deze wel 8% overdrachtsbelasting verschuldigd. Er is voor gepleit om voor deze overdracht ter aflossing van het bovenmatige deel van de lening een tijdelijke vrijstelling voor de overdrachtsbelasting te faciliteren. Het kabinet ziet hier echter niets in.

Herfinancieren:
U heeft ook de mogelijkheid om uw schuld (deels) te herfinancieren, bij bijv. een bank, familie of vrienden.