Tips voor de IB-ondernemer

 1. Betaal uw aanslag inkomstenbelasting op tijd

U dient uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen, anders moet u invorderingsrente betalen. Heeft u niet genoeg liquiditeit? Vraag dan uitstel van betaling of om een betalingsregeling. De mogelijkheid om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis te vragen is per 1 oktober 2021 vervallen. U kunt wellicht, indien u nog niet in staat bent om de belastingen die opkomen vanaf 1 oktober 2021 op tijd te betalen, alsnog tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling hiervoor vragen. Voorwaarden zijn onder meer dat u tot 1 oktober al uitstel van betaling in verband met de coronacrisis had en dat de onderneming levensvatbaar is. Verder moeten de betalingsproblemen tijdelijk van aard zijn, veroorzaakt zijn door de coronacrisis en op een bepaald tijdstip zijn opgelost. Ook indien uw de mogelijkheid krijgt om later te betalen, wordt invorderingsrente in rekening gebracht.

Let op

Vanwege de coronacrisis is het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Het verlaagde percentage van 0,01% geldt tevens voor de belastingkorting. Dit betekent dat indien u de voorlopige aanslag 2021 in één keer vóór de eerste betaaldatum betaalt, u betalingskorting krijgt tegen een lager percentage. Het rentepercentage van de betalingskorting is namelijk vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit komt omdat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente.

 1. Maak gebruik van de subsidieregeling verduurzaming

Met de Subsidieregeling Verduurzaming kunt u als ondernemer in het mkb een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Ga na of u in aanmerking komt. U moet als ondernemer tot 250 werknemers (fte’s) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Daarnaast moet u één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Let op

De subsidie geldt van 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

 1. Houd uw uren bij

U kunt als ondernemer in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Ook indien u gedurende het jaar met uw onderneming start, moet u alsnog minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Ga na of u genoeg uren heeft besteed aan uw onderneming.

Let op

Voldoet u door de coronacrisis in 2021 niet aan het urencriterium? U kunt onder voorwaarden wellicht toch in aanmerking komen voor de aftrekposten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Er is namelijk een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan.

 1. Verreken uw verliezen

Leidt uw onderneming verlies in 2021? Ga na hoe u dit verlies kunt verrekenen. Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de negen volgende jaren. De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren.

Let op

Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. Het is namelijk ook niet mogelijk om verliezen uit box 1 te verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3). U kunt dit wellicht tegengaan. Beoordeel of er mogelijkheden zijn om uw winst dit jaar te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari 2022 geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december 2021 extra aantrekkelijk.

 1. Verlaag uw winst met de zelfstandigenaftrek

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium? Dan kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 € 6.670. Indien uw winst in 2021 te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken, dan wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat u niet hebt gebruikt verrekend met de winsten in de volgende negen jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 1. Zet uw stakingswinst om in een lijfrente

Staakt u uw onderneming in 2021? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Stakingswinst wordt direct in box 1 belast. Voordeel van de omzetting van stakingswinst in een lijfrente is dat u de extra lijfrentepremie als uitgave voor inkomensvoorzieningen in mindering kan brengen op het inkomen in box 1.

 1. Beloon uw meewerkende partner

Helpt uw partner mee in de onderneming? Check de fiscale mogelijkheden voor de beloning van uw meewerkende partner.

 1. U betaalt uw partner minder dan € 5.000. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de meewerkaftrek indien u aan het urencriterium voldoet. Het werkelijk betaalde bedrag aan uw partner kunt u dan niet in aftrek brengen. Uw partner betaalt geen inkomstenbelasting over deze arbeidsbeloning. Wel dient uw partner 525 uren of meer werkzaam te zijn in uw onderneming.
 2. U betaalt uw partner € 5.000 of meer. U kunt deze vergoeding van uw winst aftrekken. Uw partner betaalt nu wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over deze arbeidsbeloning.

Tip

Behaalt u veel winst? Dan kan het voordelig zijn om samen de onderneming te drijven (maatschap of VOF). De winst wordt dan verdeeld over u en uw partner, waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten. Hoe u de winst verdeelt dient wel zakelijk onderbouwd te worden.

 1. Vorm een oudedagsreserve

U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is wel onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2021 een maximum van € 9.395. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op.

Let op

Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen. Houd hier rekening mee.

 1. Denk aan de mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

Let op

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

De aftrek van de mkb-winstvrijstelling is in 2021 beperkt tot het maximale tarief van 43%.

Tips voor de BV/IB-ondernemer

 1. Breng uw zakelijke kosten in kaart

U kunt als ondernemer uw zakelijke kosten in aftrek brengen van uw winst. Het gaat hierbij om kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming. Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • kantoorartikelen zoals briefpapier;
 • inrichting van een kantoor of werkplaats;
 • onderhoudskosten;
 • verzekeringen;
 • reiskosten met het openbaar vervoer.

 

Ga na welke kosten u heeft gemaakt om zodoende in kaart te brengen welke kosten als zakelijk kunnen worden aangemerkt.

 1. Heeft u uw administratie op orde?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst door de Belastingdienst wordt vastgesteld en deze zelf de verschuldigde belasting berekent.

U moet er rekening mee houden dat u de volgende gegevens in uw administratie moet hebben:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bankafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
 • agenda’s en afsprakensysteem;
 • correspondentie;
 • software en databestanden, computerprogramma’s en bestanden;
 • gegevens over het aantal kilometers dat u hebt gereden met een zakelijke auto, bijvoorbeeld via een rittenregistratie (indien dit nodig is voor het vermijden van de bijtelling).

 

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard en de gegevens met betrekking tot het éénloketsysteem (One Stop Shop) tien jaar. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken maakt met de Belastingdienst.

Let op

Levert u binnen de Europese Unie goederen aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen? Dan kunt u per 1 juli 2021 de verschuldigde buitenlandse btw via de Nederlandse Belastingdienst afdragen. Dit gaat via het éénloketsysteem (One Stop Shop Loket). U hoeft zich dan niet in diverse EU-landen als btw-ondernemer te laten registeren.

 1. Maak gebruik van de herinvesteringsreserve

U mag de boekwinst die u heeft behaald met de verkoop, verlies of beschadiging van uw bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst. Bij verlies of beschadiging ontvangt u mogelijk een vergoeding. Deze vergoeding wordt als opbrengst opgenomen in uw boekhouding. Het verschil tussen deze opbrengst en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel is de boekwinst. Deze boekwinst kunt u toevoegen aan de herinvesteringsreserve.

 1. Kijk uit voor vrijval herinvesteringsreserve

Ga in uw administratie na of een reeds gevormde herinvesteringsreserve niet vrijvalt in 2021. De reserve valt namelijk vrij als er drie jaar verstreken zijn na het boekjaar waarin u de reserve heeft gevormd, en u nog niet een herinvestering hebt gedaan.

Let op

Indien u al een begin heeft gemaakt met de investering, maar deze door bijzondere omstandigheden is vertraagd, hoeft de herinvesteringsreserve niet vrij te vallen indien onder andere sprake is van een bijzondere omstandigheid. De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid. Ga na of:

 • de herinvestering door de coronacrisis is vertraagd;
 • u al bent begonnen met het aanschaffen of voortbrengen van een bedrijfsmiddel;
 • u voldoet aan de andere voorwaarden voor de herinvesteringsreserve.

 

 1. Maak gebruik van de egalisatiereserve

U kunt als ondernemer uw winst verlagen in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting door het vormen van fiscale reserves zoals de egalisatiereserve. U mag een egalisatiereserve vormen voor kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in 2021, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden. Denk hierbij aan onderhoudskosten voor uw pand.

 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe

U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, bij aanschaf van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 450 heeft gekost. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2021 een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Het fiscaal voordeel is het grootst bij investeringen van € 2.401 tot en met € 59.170. De aftrek bedraagt dan namelijk 28% van het investeringsbedrag. Daarboven wordt het voordeel steeds kleiner. Wellicht is het een tip om de investering uit te stellen bij het bereiken van € 59.170.

Let op

Ga na of u nog oude investeringen heeft waarvoor u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet heeft geclaimd. U kunt ook voor deze oude investeringen alsnog binnen vijf jaar de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 1. Stel uw milieuvriendelijke investering uit

Indien u milieuvriendelijk wilt investeren, is het fiscaal voordeliger om een voorgenomen investering waarvoor u de milieu-investeringsaftrek kunt aanvragen, uit te stellen tot 2022. Vanaf 2022 gelden namelijk voor de milieu-investeringsaftrek hogere percentages. De percentages 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door 27%, 36% en 45%.

Let op

Met de milieu-investeringsaftrek profiteert u in 2022 van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Daarnaast kunt ook gebruikmaken van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

 1. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen (desinvesteringsbijtelling). Ga in uw administratie na of de aankoop heeft plaatsgevonden in de periode 2017 tot en met 2021.

 1. Vraag WBSO aan

Houdt u onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? U kunt mogelijk WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek voor:

 • S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 • kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Uw belastingvoordeel

Indien u geen personeel heeft, en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak) dan ontvangt u een vaste aftrek. Indien u wel personeel heeft en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren, dan wordt via uw belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project vergoed. Uw onderneming draagt dan minder loonheffingen af.

Let op

U kunt alleen voor toekomstige werkzaamheden WBSO aanvragen. Een WBSO-aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

Tips voor de BV

 1. Stel uw winst uit

Maak een inschatting van uw winst in 2021. Indien de winst hoger uit zal vallen dan € 245.000, kan het voordelig zijn om opbrengsten zo veel mogelijk uit te stellen. Zo kunt u dit jaar nog vallen onder 15% vennootschapsbelasting en in 2022 mogelijk ook nog profiteren van 15% vennootschapsbelasting. In 2022 zal de grens voor het lage tarief namelijk opgehoogd worden naar € 395.000.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%.

Let op

Draait u juist verlies met uw innovatieve activiteiten? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

 1. Denk na over verbreking fiscale eenheid

Denk na of een fiscale eenheid voor u nog wel fiscaal aantrekkelijk is. Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 245.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig als dit gewenst is. Als u de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Tips voor de dga

 1. Verlaag uw gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • Het hoogste loon van de overige werknemers of;
 • € 47.000.

Let op

Indien u te maken heeft met een omzetdaling van 30% als gevolg van de coronacrisis dan kunt u mogelijk een lager gebruikelijk loon opgeven. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

 1. Ga na of u wel dividend uit mag keren

Bent u van plan dividend uit te keren? Ga na of dit wel mogelijk is. Denk hierbij aan de uitkeringstoets en balanstest. U kunt alleen dividend uitkeren indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die wettelijk of volgens uw statuten moeten worden aangehouden. Daarnaast toetst het bestuur of de BV ook na de voorgenomen dividenduitkering nog in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen.

Let op

Ontvangt u de dividenduitkering, terwijl u weet dat uw BV na de uitkering niet aan haar schulden kan voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd, met wettelijke rente.

Daarnaast kan het uitkeren van dividend mogelijk gevolgen hebben voor uw eventuele NOW-subsidie. Eén van de voorwaarden van de NOW is namelijk dat over 2021 geen dividend of een bonus mag worden uitgekeerd aan de raad van bestuur, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen mogen worden ingekocht.

 1. Neem uw leningsovereenkomst onder de loep

Heeft u geld geleend van uw BV? Houd er dan rekening mee dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen u en uw BV. In deze overeenkomst zijn een aflossingsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. De overeenkomst moet zakelijk zijn, alsof deze is overeengekomen met een derde. Ga na of uw leningsovereenkomst hieraan voldoet.

 1. Verreken uw verlies uit aanmerkelijk belang

Is uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief? Dan kunt u dit verlies verrekenen met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en eventueel met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende zes jaar.

Is uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? Dan kunt u de Belastingdienst vragen uw verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting.

Tips voor werkgever/werknemer

 1. Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Benut de vrije ruimte in 2021, die is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte namelijk 3% en over het meerdere 1,18%. Beoordeel de resterende vrije ruimte en bekijk of vergoedingen en verstrekkingen die u in 2022 wilt doen al in 2021 kunnen worden gedaan.

Let op

Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2021 over is, door te schuiven naar 2022.

 1. Vraag loonkostenvoordeel aan

U kunt indien u werknemers in dienst heeft met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), onder voorwaarden een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen. Het gaat hierbij om de volgende doelgroep werknemers:

 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per jaar. Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Let op

Ga na of uw werknemers in aanmerking komen. Indien een werknemer niet voldoet aan de verloonde uren-eis dan kunt u wellicht het aantal uren verhogen.

 1. Let op privégebruik auto laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Denk aan  bijvoorbeeld de auto van de zaak. Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling, waarbij u uit kunt gaan van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Let op

Indien de auto van de zaak vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Dit verlaagde percentage geldt ook als u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

 1. Rond uw loonadministratie af

Aan het einde van dit jaar moet u de loonadministratie afsluiten. Waar kunt u op letten bij het afsluiten:

 • Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers correct opgenomen?
 • Heeft u van iedere werknemer een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie?

Let op

De versoepelingen van de loonadministratie in verband met de coronacrisis zijn per 1 oktober 2021 gestopt. Houd er dus rekening mee dat u aan het einde van het jaar aan alle verplichtingen voor de loonadministratie moet voldaan.

 1. Kies voor een elektrische auto van de zaak

Indien uw werknemer meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak krijgt u te maken met een bijtelling. Het algemene tarief daarvoor is 22%. In 2021 is de bijtelling voor een elektrische auto met een catalogusprijs tot € 40.000 12%. Indien u een elektrische auto ter beschikking stelt boven deze grens dan betaalt u over het restbedrag 22% bijtelling.

Let op

Het gunstige bijtellingstarief vervalt na zestig maanden (vijf jaar). Dan geldt ook voor deze auto het standaard bijtellingstarief van 22%.

Let op

Rijdt uw werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met een ter beschikking gestelde auto? Dan hoeft u geen bedrag op te tellen bij het belastbare loon van de werknemer. Uw werknemer kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met behulp van een sluitende rittenregistratie.

Btw-tips

 1. Meld u aan voor de KOR

Indien uw jaaromzet lager is dan € 20.000 kunt u zich aanmelden voor de kleine ondernemersregeling (KOR) en komt u in aanmerking voor een vrijstellingsregeling. Dit houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van de btw-verplichtingen.

Let op

Door toepassing van de KOR verliest u uw recht op btw-aftrek. Ga na of het zinvol is voor u. Meld u dan tijdig aan voor de KOR. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt voor drie jaar.

 1. Pas juiste btw-tarief toe

Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk tarief u moet hanteren.

Let op

Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de voorbelasting in aftrek brengen, terwijl bij een vrijstelling de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht.

Houd hierbij rekening met eventueel tariefswijzigingen als gevolg van corona. Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 gold namelijk tijdelijk een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins;
 • het inenten met deze vaccins;
 • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn;
 • het testen met deze testkits.

 

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 gold ook tijdelijk  een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben;
 • het testen met deze testkits;
 • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht.

Ook hier mag u voorbelasting blijven aftrekken als u het btw-tarief van 0% toepast.

 1. Let op wijziging activiteiten

Zijn uw activiteiten niet rendabel genoeg en heeft u uw activiteiten gewijzigd of bent u van plan andere activiteiten te gaan uitvoeren? Houdt u rekening met de btw-gevolgen van het wijzigen van uw activiteiten. Het kan namelijk zijn dat u nu geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat uw ondernemingsactiviteiten zijn vrijgesteld. Als deze activiteiten later veranderen of u gaat nieuwe activiteiten erbij doen, moet u misschien wél btw-aangifte doen. Dit heeft tot gevolg dat u uw administratie hierop moet inrichten.

 1. Vraag btw terug

Heeft u te maken met een afnemer die uw factuur niet of niet volledig betaalt, en deze ook niet meer zal betalen? Vraag dan de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op

U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

 1. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip

De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op

Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

Tips voor alle belastingplichtigen

 1. Breng u opleidingskosten in aftrek

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen, dan kunt u zich voor het einde van het jaar nog inschrijven en de kosten betalen zodat deze nog in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek kunnen worden gebracht. In 2022 kunt u de opleidingskosten niet meer in aftrek brengen maar kunt u vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

 1. Benut de verruimde schenkingsvrijstelling

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn eenmalig met € 1.000 verhoogd in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het einde van het jaar nog een schenking doen met een verhoging van € 1.000.

 1. Plan uw zorgkosten in

U kunt uw zorgkosten in aftrek brengen tegen een tarief van maximaal 43%. Uw kosten moeten wel boven de drempel uitkomen. Ga na of u nog voor het einde van het jaar zorgkosten moet maken zodat u over de drempel heen komt. Denk aan steunzolen, tandartskosten of onder voorwaarden een gehoorapparaat.

 1. Verlaag uw box -3 vermogen

Heeft u een groot vermogen in box 3, waarbij de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt? Dan kunt u de belastingdruk verlagen door nog dit jaar een schenking of een dure aankoop te doen die u toch al van plan bent te doen. Het vermogen dat u heeft op 1 januari vormt de grondslag voor de heffing. Zorg ervoor dat uw vermogen voor die datum is afgenomen.

 1. Betaal hypotheekrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 43%.

 1. Ga na of een betaalpauze hypotheek gunstig is

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 31 december 2021. Ga na of u in aanmerking komt en of een betaalpauze gunstig is voor u.