Tips voor de BV/IB-ondernemer

 1. Geen omkijken naar corona-tegemoetkomingen

Heeft u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoeft u geen rekening te houden met eventuele belastingen op deze tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen zijn namelijk onbelast.

 1. Vraag uitstel van betaling aan

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Vraag uitstel bij de Belastingdienst aan. Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat u een (naheffings-)aanslag heeft ontvangen, vraagt u via een online formulier in één keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw. Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Let op

Heeft u gebruik gemaakt van de eerder versoepelde coronaregeling voor uitstel van betaling? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020.

 1. Houd rekening met uw aflossing. Uitstel is geen afstel

Ga na welke belastingen u nog moet betalen. U kunt dan eventueel geld reserveren om uw belastingen te kunnen betalen. Of u kunt uitstel van belasting vragen. Heeft u uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start u op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. Probeer in kaart te brengen of u straks genoeg financiële ruimte heeft om af te lossen.

Let op

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Gezien de onzekere financiële tijden, is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. Dit betekent ook dat u tot dan vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

 1. Verlaag uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst te maken door corona? Dan is het mogelijk de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen. U hoeft dan maandelijks minder belasting te betalen en zo heeft u meer financiële ruimte.

 1. Maak gebruik van de fiscale reserves

U kunt als ondernemer uw winst verlagen in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting door het vormen van fiscale reserves zoals de herinvesteringsreserve en de egalisatiereserve. Ga na of u voldoet aan de voorwaarde voor het vormen van de fiscale reserves.

Houd u er rekening mee dat een eerder gevormde fiscale coronareserve verplicht en volledig vrij valt in 2020.

Let op

U mag een egalisatiereserve vormen voor kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in 2020, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden. Denk hierbij aan onderhoudskosten voor uw pand.

U mag de boekwinst die u heeft behaald met de verkoop van uw bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel.

 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u van plan dit te doen? U kunt hiervoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2020 een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Het fiscaal voordeel is het grootst bij investeringen van € 2.401 tot en met € 58.238. De aftrek bedraagt dan namelijk 28% van het investeringsbedrag. Daarboven wordt het voordeel steeds kleiner. Wellicht is het een tip om de investering uit te stellen bij het bereiken van € 58.238.

Let op

Ga na of u nog oude investeringen heeft waarvoor u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet hebt geclaimd. U kunt ook voor deze oude investeringen alsnog binnen 5 jaar de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip

Heeft u in 2020 grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 323.544 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2021. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt.

 1. Haal fiscaal voordeel uit uw milieuvriendelijke of energiezuinige investering

Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, kunt u mogelijk een beroep doen op fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Deze faciliteiten zorgen voor een verlaging van uw winst.

Uw voordeel

Met de EIA kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Toets of u voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking kunt komen voor de EIA, MIA en Vamil.

Let op

Als u aanspraak wilt maken op de EIA, MIA of Vamil, moet u uw investering binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan melden bij RVO.nl. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Tip

U kunt naast de EIA of de MIA/Vamil ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 1. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen (desinvesteringsbijtelling).

Tip

Beoordeel of de vijfjaarstermijn reeds verstreken is in 2020. Zo niet, stel een verkoop van het bedrijfsmiddel dan indien mogelijk uit.

 1. Vraag WBSO aan

Houdt u onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? U kunt mogelijk WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek voor:

 • S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 • kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Uw voordeel

Indien u geen personeel heeft, en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak) dan ontvangt u een vaste aftrek. Indien u wel personeel heeft en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren dan wordt via uw belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project vergoed. Uw onderneming draagt dan minder loonheffingen af.

Let op

U kunt alleen voor toekomstige werkzaamheden WBSO aanvragen. Een WBSO-aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

Tips voor de IB-ondernemer

 1. Houd uw uren bij

Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan uw onderneming. Ook indien u gedurende het jaar met uw onderneming start, moet u alsnog minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Ga na of u genoeg uren heeft besteed aan uw onderneming.

Let op

Voldoet u door de coronacrisis tussen begin maart en eind september 2020 niet aan het urencriterium? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium (ten minste 24 uren per week) toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten.

Bent u ondernemer in seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche? Dan mag u uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

 1. Verreken uw verliezen

Leidt uw onderneming verlies in 2020? Ga na hoe u dit verlies kunt verrekenen. Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de 9 volgende jaren. De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de 3 voorafgaande jaren en dan de 9 volgende jaren.

Let op

Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. Het is namelijk ook niet mogelijk om verliezen uit box 1 te verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

 1. Verlaag uw winst met de zelfstandigenaftrek

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium? Dan kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030. Indien uw winst in 2020 te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken dan wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat u niet hebt gebruikt verrekend met de winsten in de volgende 9 jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Let op

In 2020 is het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 46%.

 1. Beloon uw meewerkende partner

Helpt uw partner mee in de onderneming? Check de fiscale mogelijkheden voor de beloning van uw meewerkende partner.

 1. U betaalt uw partner minder dan € 5.000. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de meewerkaftrek indien u aan het urencriterium voldoet. Het werkelijk betaalde bedrag aan uw partner kunt u dan niet in aftrek brengen. Uw partner betaalt geen inkomstenbelasting over deze arbeidsbeloning. Wel dient uw partner 525 uren of meer werkzaam te zijn in uw onderneming.
 2. U betaalt uw partner € 5.000 of meer. U kunt deze vergoeding van uw winst aftrekken. Uw partner betaalt nu wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over deze arbeidsbeloning.

Tip

Behaalt u veel winst? Dan kan het voordelig zijn om samen de onderneming te drijven (man-vrouwmaatschap). De winst wordt dan verdeeld over u en uw partner, waardoor u beiden de lage tariefschijven en de heffingskortingen optimaal kunt benutten. Hoe u de winst verdeelt dient wel zakelijk onderbouwd te worden.

 1. Vorm een oudedagsreserve

U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is wel onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44 % van de winst, met in 2020 een maximum van € 9.218. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op.

Let op

Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen. Houd hier rekening mee.

Tips voor de BV

 1. Pas de fiscale coronareserve toe

U krijgt de mogelijkheid om onder voorwaarden coronaverliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten door het vormen van de fiscale coronareserve. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden.

Uw voordeel is dat u niet hoeft te wachten totdat u de aangifte vennootschapsbelasting kunt doen over 2020 en de aanslag over 2019 definitief is opgelegd. Het liquiditeitsvoordeel van de verliesverrekening kan door de noodmaatregel dus sneller gerealiseerd worden.

Let op

Het moet om een coronagerelateerd verlies gaan.

 1. Koop een bedrijfspand

Koop in 2020 nog een bedrijfspand aangezien de overdrachtsbelasting dan nog 6% bedraagt. Naar verwachting gaat vanaf 1 januari 2021 het tarief naar 8%.

Let op

De overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar als kosten van de onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van het pand en u moet erop afschrijven. Als de aankoop van een pand belast is met btw, geldt er mogelijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Ga na of u hiervoor in aanmerking kan komen.

 1. Verlaag uw winst

Om te profiteren van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% moet u uw winst over 2020 proberen te verlagen. Een van de manieren om de winst te verlagen, is het naar voren halen van kosten door bijvoorbeeld een dure reparatie al in december te laten uitvoeren in plaats van in januari.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7%.

Tip

Probeer dit jaar nog uw voordeel uit innovatieve activiteiten te vergroten om te profiteren van het tarief van 7%. In 2021 wordt het tarief namelijk verhoogd naar 9%.

Let op

Draait u juist verlies met uw innovatieve activiteiten? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

 1. Wel of geen fiscale eenheid?

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het doen van één aangifte voor de vennootschapsbelasting, het neutraliseren van onderlinge handelstransacties, het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen. Ga na of u voldoet aan de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid.

Tip

Is een fiscale eenheid voor u fiscaal aantrekkelijk in? Dan kunt u de fiscale eenheid in 2021 laten ingaan indien u de aanvraag voor de fiscale eenheid vóór 1 april 2021 indient.

Let op

Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 200.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. De gezamenlijke winsten boven de € 200.000 worden belast tegen 25%.

Tips voor de DGA

 1. Verlaag uw gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
 • tenminste € 46.000.

Tip

Heeft u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als uw omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

De Belastingdienst schrijft de volgende berekening voor om het gebruikelijk loon lager vast te stellen:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Let op

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening.

 1. Keer dividend uit

Bent u van plan dividend uit te keren? Doe dat dan nog in 2020 en maak gebruik van het tarief van 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%.

Let op

Het uitkeren van dividend in 2020 kan mogelijk gevolgen hebben voor uw eventuele NOW-subsidie. Eén van de voorwaarden van de NOW is namelijk dat over 2020 geen dividend of een bonus mag worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen mogen worden ingekocht.

 1. Let op met lenen van uw BV

Houdt nu al rekening met de voorgestelde wetgeving waarin u in de toekomst mogelijk geconfronteerd wordt met een belastingheffing in box 2 op schulden aan uw BV die uitkomen boven € 500.000. Het is daarom verstandig de komende periode kritisch te kijken naar de schulden aan uw BV en deze niet onnodig te laten oplopen en indien mogelijk te bekijken of deze afgelost kunnen worden. Ga ook na of het nodig is om nieuwe leningen af te sluiten met uw BV.

 1. Verreken uw verlies uit aanmerkelijk belang

Is uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief? Dan kunt u dit verlies verrekenen met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en eventueel met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende 6 jaar.

Is uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? Dan kunt u de Belastingdienst vragen uw verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting.

Tips voor werkgever/werknemer

 1. Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.  Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Ga na op welke manier u daar gebruik van kunt maken.

 1. Laat vaste vergoedingen doorlopen

Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding van u, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. U kunt tot en met 31 december 2020 uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van uw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

 1. Vergoed mondkapjes onbelast

U mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Dit valt onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling. Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen.

 1. Vraag loonkostenvoordeel aan

Neemt u oude werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Ga na of u in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u een  jaarlijkse tegemoetkoming.

Let op

U kunt per 1 januari 2021 een loonkostenvoordeel krijgen voor een werknemer die onder de doelgroep van de banenafspraak valt zolang hij bij hem in dienst is. Nu is de maximale duur nog drie jaar.

 1. Rond uw loonadministratie af

Aan het einde van dit jaar moet u de loonadministratie afsluiten. Waar kunt u op letten bij het afsluiten:

 • Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers correct opgenomen?
 • Heeft u van iedere werknemer een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie?

Let op

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar tijdelijk geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 december 2020.

Aan welke administratieve verplichtingen kunt u dan denken? De Belastingdienst hanteert hiervoor het volgende voorbeeld: Het kan zijn dat u de identiteit van uw werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

 1. Let op bijtelling auto van de zaak

Indien uw werknemer meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak krijgt u te maken met een bijtelling. Het algemene tarief daarvoor is 22%, maar voor nieuwe volledig elektrische auto’s geldt in 2020 een verlaagd tarief van 8%. Er is wel een plafond. De verlaagde bijtelling geldt namelijk maar tot een catalogusprijs van € 45.000, daarboven geldt alsnog 22%.

Let op

Rijdt uw werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met een ter beschikking gestelde auto? Dan hoeft u geen bedrag op te tellen bij zijn belastbare loon. Uw werknemer kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met behulp van een sluitende rittenregistratie.

 1. Doe op tijd loonbelastingaangifte

Zit u in geldnood? Dan nog is het raadzaam om uw aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want het UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze noodmaatregel is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren voor de loonkosten. Zo kunt u ook sneller gecompenseerd worden.

Tip

U heeft dan in ieder geval de loonbelastingaangifte gedaan. Wat de betaling van de loonbelasting betreft, daar kunt u bijzonder uitstel van betaling voor aanvragen.

Let op

Krijgt u van UWV een uitkering in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Houdt u er rekening mee dat deze uitkering wel belast is.

Btw-tips

 1. Pas juiste btw-tarief toe

Ga na of u wel het juiste btw-tarief berekent aan uw klanten. Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Controleer welk tarief u moet hanteren.

Let op

Btw over zakelijke uitgaven kunt u aftrekken als voorbelasting. Maar de btw over de kosten voor vrijgestelde goederen en diensten is niet aftrekbaar.

 1. Let op laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Denk aan  bijvoorbeeld de auto van de zaak. U betaalt dan  voor het privégebruik btw terug in de laatste btw-aangifte van het jaar. Probeer dit in kaart te brengen.

 1. Vraag btw terug

Heeft u te maken met een afnemer die uw factuur niet of niet volledig betaalt, en deze ook niet meer zal betalen? Vraag dan de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op

U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

 1. Let op wijziging activiteiten

Heeft u uw activiteiten gewijzigd of bent u van plan andere activiteiten te gaan uitvoeren? Houdt u rekening met de btw-gevolgen van het wijzigingen van uw activiteiten. Het kan namelijk zijn dat u nu geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat uw ondernemingsactiviteiten zijn vrijgesteld. Als deze activiteiten later veranderen of u gaat nieuwe activiteiten erbij doen, moet u misschien wél btw-aangifte doen.

 1. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip

De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd, zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op

Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet u dit melden bij de Belastingdienst.

Tips voor alle belastingplichtigen

 1. Schrijf u nog in voor een opleiding of studie

Bent u van plan om een opleiding of studie voor uw (toekomstig) beroep te volgen en is dat een leertraject, dan kunt u de kosten daarvan in 2020 nog in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting. Deze mogelijkheid komt waarschijnlijk in 2021 te vervallen dus heeft het nog zin om studiekosten in 2020 te maken.

 1. Verlaag uw box 3-vermogen

Heeft u een groot vermogen in box 3, waarbij de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt? Dan kunt u de belastingdruk verlagen door nog dit jaar nog een schenking of een dure aankoop te doen die u toch al van plan bent te doen.

 1. Wacht met het kopen van een woning

Bent u van plan een woning te kopen en bent u tussen de 18 en 35 jaar? Dan is het raadzaam om hiermee te wachten tot 2021, aangezien kopers van 18 tot 35 jaar dan eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning hoeven te betalen. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper.

 1. Breng zorgkosten in aftrek

U kunt de persoonsgebonden uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekken voor zover die boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Onder specifieke zorgkosten vallen onder andere uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (op brillen en contactlenzen na), extra gezinshulp en extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet.

Let op

Uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen of aanpassingen aan de woning komen niet in aanmerking.

 1. U mag volgend jaar meer onbelast sparen

U kunt volgend jaar meer geld onbelast opzij zetten. Vanaf 2021 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

 1. Betaal hypotheekrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 46%. In 2021 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd met 3% en komt uit op 43%.

 1. Let op fiscale gevolgen betaalpauze hypotheek

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 31 december 2020.

De rente die u in 2020 niet betaalt, mag u meestal niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Als u de niet betaalde rente niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020, dan mag u die rente aftrekken in de aangifte over het jaar waarin u die rente betaalt. Dat zal meestal in de aangifte over het jaar 2021 zijn.

Let op

Ontvangt u een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van rente en kosten voor uw eigen woning? Dan heeft de betaalpauze meestal gevolgen voor de hoogte van uw voorlopige aanslag over 2020. Is uw niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2020? Pas dan uw voorlopige aanslag aan om te voorkomen dat u over 2020 moet terugbetalen. In de voorlopige teruggaaf wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente.

Als u geen rente mag aftrekken, wordt uw belastbaar inkomen hoger. Ontvangt u een toeslag over 2020? Dan kan dit hogere inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. De toeslag wordt daardoor lager. Pas uw toeslag over 2020 aan om te voorkomen dat u in 2021 over 2020 moet terugbetalen.