De Belastingdienst heeft alle ruim 200.000 bezwaarschriften die bij de zogenaamde ‘massaalbezwaarprocedures box 3’ over de jaren 2017 tot en met 2020 horen, gegrond verklaard. Het wordt echter pas begin mei 2022 duidelijk welke mensen geld terugkrijgen, hoeveel dat dan is en wanneer precies dat gaat gebeuren.

Uitspraak Hoge Raad
Zoals bekend, heeft de Hoge Raad eind december 2021 een belangrijke uitspraak over de box 3-heffing gedaan. Volgens de Hoge Raad is de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en mag alleen het werkelijk rendement op het box 3-vermogen belast worden. De Hoge Raad heeft echter niet aangegeven hoe dit precies moet worden bepaald.

Uitspraak op bezwaarschriften
De Belastingdienst heeft afgelopen vrijdag uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. In de uitspraak staat dat alle ruim 200.000 bezwaarschriften die bij deze massaalbezwaarprocedures horen, gegrond worden verklaard. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke mensen geld terugkrijgen, hoeveel en wanneer precies. Het is de bedoeling dat hierover begin mei duidelijkheid komt.

Aanslagenstop
De uitspraak van de Hoge Raad geldt ook voor de jaren 2021 en verder. Daarom is er besloten om voorlopig geen aanslagen op te leggen waarin de afgekeurde box 3-heffing is opgenomen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige, bijv. bij middeling of verliesverrekening.
De Belastingdienst vraagt wel om in afwachting van verdere besluitvorming de voorlopige aanslagen over 2022 te betalen. Wij adviseren u om hiertegen toch bezwaar aan te tekenen.

Belastingaangifte over 2021
De Belastingdienst vraagt ook om over het jaar 2021 gewoon aangifte te doen, ook over het box 3-vermogen. Doordat er pas later duidelijkheid komt over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad, zullen de definitieve aanslagen 2021 bij mensen met box 3-vermogen waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden opgelegd.

Nieuw box 3-stelsel
Het kabinet wil een nieuw stelsel van belastingheffing in box 3 invoeren, op basis van werkelijk rendement. Dit kan op z’n vroegst vanaf 2025 ingaan. Voor de tussenliggende jaren tot 2025 werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving.