Financieel in zwaar weer

Sanering van schulden. Als een onderneming in zwaar weer verkeert, dan kan de sanering van schulden een middel zijn om een uiteindelijk faillissement te voorkomen. Deze mogelijkheid is met name geschikt voor in de kern gezonde bedrijven die door tijdelijke tegenslag (zoals een pandemie) in de financiële problemen zijn geraakt.

Kwijtschelding. In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Deze kwijtschelding vindt dan plaats tot een niveau waarvan de betrokken partijen vinden dat de onderneming gezond verder kan. Schuldeisers kunnen bijv. akkoord gaan met een kwijtschelding van 75%, omdat zij tevreden zijn als zij ten minste nog 25% van hun vordering te kunnen innen.

Positie van de Belastingdienst

Preferente schuldeiser. De Belastingdienst speelt een belangrijke rol bij schuldsaneringsakkoorden. Deze is vaak een voorname schuldeiser met preferente vorderingen. Let op. Omdat een saneringsakkoord alleen tot stand kan komen als alle schuldeisers meedoen, moet men ook de Belastingdienst meekrijgen in dit verhaal.

Dubbel percentage. Het huidige beleid van de overheid helpt daarbij niet. De Belastingdienst eist namelijk standaard bij saneringen een percentage dat het dubbele is van wat concurrente schuldeisers krijgen. Met andere woorden: als de gewone schuldeisers 25% krijgen voldaan van hun vordering, eist de Belastingdienst een betaling van 50%.

Lager uitkeringspercentage

Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken voor gezonde ondernemingen die hierdoor in zwaar weer zijn gekomen, heeft het kabinet nu besloten de eisen van de Belastingdienst tijdelijk te verlagen. De Belastingdienst (en ook de douane) zal in de periode 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt.

Sneller akkoord. Dit nieuwe beleid vergroot de overlevingskansen van in de kern gezonde bedrijven. Een onderneming kan hierdoor immers sneller een saneringsakkoord bereiken met de schuldeisers en daarmee een faillissement voorkomen.

Nog een verzachtende maatregel

Aanvullende uitstel van betaling. Overigens is dit niet de enige maatregel die het kabinet neemt om de nasleep van de coronacrisis te verzachten. Zo is bekendgemaakt dat ondernemingen die na 1 oktober 2021 nog steeds tijdelijke betalingsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis, tot 1 februari 2022 aanspraak kunnen maken op uitstel van betaling van belastingen. Dit ondanks het feit dat de generieke uitstelmogelijkheid is afgelopen. Let op. Men zal dan wel moeten aantonen dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn, voortkomen uit de coronacrisis en dat de onderneming levensvatbaar is.

Geen kwijtschelding. Van kwijtschelding van belastingschulden zal geen sprake zijn. Dit zou namelijk leiden tot willekeur, omdat er ook ondernemers zijn die de coronacrisis zelf hebben opgevangen met eigen vermogen of met leningen bij derden.