Het kabinet heeft onlangs de zogeheten ‘NOW 3-regeling’ gepresenteerd. Deze regeling is een voortzetting van de NOW 2-regeling tot 1 juli 2021, maar wel met de nodige aanpassingen.

Drie tijdvakken. De huidige NOW 2-regeling eindigt per 1 oktober 2020. Om ondernemingen te blijven steunen heeft het kabinet besloten tot invoering van de NOW 3-regeling. Deze loonsubsidie geldt voor de periode tot 1 juli 2020. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen een drietal tijdvakken, ieder met eigen voorwaarden.

Loonsteun

Omzetverlies. Om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3, moet er sprake zijn van een x-percentage aan omzetverlies per tijdvak. Aan de hand van dit omzetverlies kunt u dan maximaal een x-percentage aan loonsteun krijgen per tijdvak. We hebben dit voor u in een tabel gezet.

1e tijdvak: 01.10.2020 tot 01.01.2021 2e tijdvak: 01.01.2021 tot 01.04.2021 3e tijdvak: 01.04.2021 tot 01.07.2021
(Verwacht) omzetverlies Minimaal 20% Minimaal 30% Minimaal 30%
Loonsteun (NOW 3) Maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% Maximaal 70% bij een omzetverlies van 100% Maximaal 60% bij een omzetverlies van 100%

Ontslagboete vervalt. Daarnaast vervalt onder de NOW 3-regeling de ontslagboete.

Daling loonsom. U krijgt als werkgever de mogelijkheid om via een zogenaamd ‘vrijstellingspercentage’ een deel van de loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de subsidie. Voor het eerste tijdvak geldt hierbij een percentage van 10%. Het dalen van de loonsom kan middels natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer van de werknemers. Het tweede tijdvak kent een vrijstellingspercentage van 15% en in het derde tijdvak mag 20% van de loonbetalingen zonder sancties voor deze subsidie worden gestopt. Let op. U moet wel een akkoord sluiten met de werknemersvertegenwoordigers/ vakbonden over deze verlaging.

Overige voorwaarden

Loon per werknemer. Onder de NOW 2-regeling en de eerste twee tijdvakken van de NOW 3-regeling blijft het maximale loon per werknemer dat in aanmerking wordt genomen, tweemaal het dagloon (€ 9.538 per maand). In het derde tijdvak zal dit dalen tot eenmaal het dagloon (€ 4.769 per maand), waardoor de NOW-regeling meer in lijn komt te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

Verbod op dividend en bonussen. Verder wordt een groot aantal voorwaarden uit de NOW 2-regeling gewoon doorgezet. De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen geldt ook onder de NOW 3-regeling. Ook blijft de forfaitaire toeslag voor werkgeverslasten 40%.

Aanvraag en vaststelling

Een aanvraag voor de NOW 3-regeling kunt u waarschijnlijk medio november 2020 indienen. Het UWV streeft er namelijk naar om de nieuwe regeling per 16 november 2020 te openen.

Voorschot. Na uw aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. De overige 20% wordt uitgekeerd na de vaststelling van de subsidie. Voor de NOW 3-regeling geldt dat deze vaststelling pas plaatsvindt na afloop van de drie tijdvakken, dus pas in de zomer van 2021.

De NOW 3-regeling loopt langer dan de vorige loonsubsidieregelingen, maar deze is ook versoberd. Bekijk vooraf goed of uw BV wel gebruik moet maken van de regeling, omdat er ook nadelen aan verbonden zijn, zoals het verbod op dividenduitkeringen en bonussen.