In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn veel maatregelen genomen om fiscale verlichting te bieden aan degene die financieel getroffen worden door de coronacrisis, zoals een versoepeling van de regels voor het gebruikelijk loon in 2020.

Gebruikelijk loon. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u op meerdere manieren geld uit uw eigen BV ‘halen’. Te denken valt aan salaris of dividend, maar ook lenen van de BV is een vorm van ‘inkomen’ genieten. Om te voorkomen dat er jaarlijks wordt bekeken welke vorm dat jaar het meeste voordeel oplevert, is de gebruikelijkloon-regeling in de wet opgenomen. Deze bepaalt dat het salaris van een dga gebruikelijk moet zijn. De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning bij vergelijkbare dienstbetrekkingen. Bovendien moet uw salaris minimaal € 46.000 bedragen. Let op.  Het naar beneden bijstellen van dit salaris als gevolg van de coronacrisis zou in theorie tot discussie met de Belastingdienst kunnen leiden.

Noodmaatregelen coronacrisis

Lager gebruikelijk loon. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis wordt voor 2020 geregeld dat u uw salaris kunt verlagen. De verlaging kan bepaald worden volgens de volgende formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019.

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020.

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019.

Voorwaarden. Aan deze goedkeuring zijn drie voorwaarden verbonden:

  1. de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  2. als het feitelijk genoten loon hoger was, dan geldt dit hogere loon;
  3. de omzet van 2019 of 2020 mag niet beïnvloed zijn door bijzondere omstandigheden, zoals oprichting, staking, fusie of bijzondere resultaten.

Geen ondergrens. Ook de in de wet opgenomen ondergrens van € 46.000 en 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn niet van toepassing op deze situatie.

Zonder afstemming. Binnen deze goedkeuring kan uw salaris over 2020 verlaagd worden zonder dat dit vooraf afgestemd hoeft te worden met de Belastingdienst.

Let op 1. Geef een verlaging ook tijdig door aan degene die de loonaangiften verzorgt. Als het oude loon toegepast blijft, moet u op grond van voorwaarde 2 dit bedrag ook blijven hanteren. Let op 2. Als u voor uw levensonderhoud toch geld opneemt uit de BV, komt u in de knoop met voorwaarde 1. Zorg dat eventueel gedane opnamen uit de BV nog voor het einde van het jaar teruggestort worden.

Maatwerk nodig?

Toch vooroverleg. Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals hierboven gegeven of wilt u uw salaris nog verder verlagen dan de formule, dan kan er altijd overleg worden gepleegd met de bevoegde inspecteur. Tip.  In het besluit wordt afgesloten met de opmerking dat maatwerkoplossingen passen in bijzondere situaties. Er wordt aangegeven dat het goed denkbaar is dat er situaties zijn waar een nog verdere verlaging van het gebruikelijk loon bespreekbaar is. Pleeg overleg met de Belastingdienst als dit voor uw situatie wenselijk is.

Voorkom dat uw BV door de coronacrisis in een verliessituatie komt en verlaag uw salaris. Voldoet u aan de voorwaarden van het besluit, dan kan dit zonder afstemming met de Belastingdienst. Ga in uitzonderlijke situaties in overleg met de Belastingdienst.